Vykdomos programos

Lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ ugdymas organizuojamas vadovaujantis

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „PAŽINIMO ŽINGSNELIAI“

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ (2002-06-24 įsakymo Nr. 1147). Priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Pedagogai atsižvelgdami į kiekvieno vaiko ir vaikų ugdymosi poreikius lanksčiai taiko bendrąją programą, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį bei metodus. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje. Sąlyginiai išskiriamos 5 grupės:

Socialinė kompetencija
Vaikas geba domėtis kitais, nusiteikti laikytis susitarimų. Sėkmę garantuoja geri socialiniai gebėjimai – užmegzti ryšį, susidraugauti, spręsti nesutarimus, suvokia kai kuriuos socialinius ir kultūros reiškinius, gimtinę, tėvynę.

Sveikatos saugojimo kompetencija
Įgyja supratimą apie tai, kas sveika, o kas žalinga sveikatai, kaip augti sveikam, stipriam, atspariam nepalankioms aplinkybėms, aiškinasi, tyrinėja eksperimentuodamas ir priimdamas sveikatą stiprinančius sprendimus, išmėgindamas kuo įvairesnius judėjimo būdus ir miklindamas rankas, žaisdamas ir mokydamasis sugyventi su bendraamžiais.

Pažinimo kompetencija

Vaikai domisi viskuo, kad yra aplink, bando samprotauti – atlikti loginius veiksmus pirmyn, grupuoja daiktus pagal vien` išorės požymį, pagal situaciją, paskirtį. Taiko įvairiausius pasaulio pažinimo būdus – stebėjimą, klausinėjimą, eksperimentavimą, modeliavimą, informacijos paiešką.

Komunikavimo kompetencija

Ši kompetencija reiškiasi visose vaiko gyvenimo srityse: atrandant ir pažystant save ir pasaulį, bendraujant ir būnant greta su kitais, suvokiant gamtos ir žmogaus sukurtą grožį. Vaikas pradeda domėtis skaitymu ir rašymu, atsiranda polinkis į knygą.

Meninė kompetencija
Kompetencija apima šias meninės raiškos ir kultūros pažinimo sritis: dailę, muziką, teatrą, šokį. Įgyjamas gebėjimas pajausti, įsivaizduoti, kurti, grožėtis, tai vaiko atvirumas estetiniams įspūdžiams, vaiką supančios aplinkos bei meno kūrinių grožiui. Visa tai turi nelygstamą ugdomąją vertę ir yra nepaprastai svarbios vaiko intelekto raidai, jo meninių, pažintinių, komunikacinių bei socialinių gebėjimų sklaidai.

_________________

 

Ugdymo proceso organizavimas
Lopšelyje-darželyje jau eilę metų kryptingas ir sąmoningas darbas, gilinant vaikų žinias apie sveikatos suvokimą, saugojimą ir stiprinimą bei krašto tradicijų, papročių, etninės kultūros pradų ir gamtos puoselėjimas yra darželio veiklos prioritetai.

Kitos programos:
2002 m. parengta sveikatos stiprinimo programa „Sveikas darželis“. Programa integruojama į lopšelio-darželio programos „Pažinimo žingsneliai“ ugdymo turinį.

Programos tikslai:

  • Stiprinti ugdytinių dvasinę ir fizinę sveikatą, siekiant fizinio ir dvasinio vaiko tobulumo.
  • Skatinti palaikyti vaikų norą judėti.
  • Tyrinėti vaikų funkcines galimybes.
  • Sveiką gyvenseną įtvirtinti įstaigos bendruomenės ir tėvų tarpe.

Vaikų sveikatos stiprinimui sukurtos palankios sąlygos:

  • Materialinės (sporto, aktų salės, logopedo kabinetas).
  • Pedagoginės (iniciatyvūs vadovai, kūrybingi pedagogai, logopedas, visuomenės sveikatos specialistas).
  • Higieninės (švari, saugi vidaus ir išorės aplinka).
Informacija atnaujinta — 2020-03-14 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems